متن موزیک

نبینم داری میری ، نشنوم که بُریدیمگه بد کرد دلم با تو ، جدیدا گوشه گیریمگه بد کردم ، عشقتو باور کردمیه گوشه ای توو قلبم ، تو رو نوازش کردممگه بد کردم ، عشقتو باور کردمیه گوشه ای توو قلبم ، فقط به تو فکر کردمدل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شهدل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شهدل دل نکن بمون ، قدرمو بدوندردِ تو دردِ قلبمه ، وابسته ای به جونهی ، آره به جونِ خودتمیگذره سخت بدونِ خودتهی ، یکی یدونه توییبگو نمیتونی بدونِ تهیمشکلاتو دَک میکنیهمدیگه رو درک میکنیممعتادِ همدیگه شدیم وبقیه رو تَرک میکنیمدل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شهدل دل نکن بمون ، قدرمو بدوندردِ تو دردِ قلبمه ، وابسته ای به جوندل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شهدل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شهدل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شهدل دل دل نکن بیا سمتم هیعشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد