متن موزیک

میگن زوره میگم خوش ندارمانگار دو تا بال رو پشتم دارمخبری نیست از صدام و هر شبجام زهرو توو مشتم دارمدنیا مالِ توئه دادا پاشو بگیرشریشه‌ ی ترسو با ما پاشو بچینشخوس کار بازی‌ سیاستمدارانمیذارن جیدال داداششو ببینهیه چی سواله هنو برامچرا هموطنام ، مهاجر ترن حتی اَ کبوترامفهوم نی هنو برامچطور دروغ حلاله میِ ناب هنوز حرامنمیرم از رو اصلاً چون بستن از رو براماصلاحات عمو حسن وضعیت هنوز خرابجوونا هنوز نعشه ان میزنن هنوز مواداصلاً هم مهم نیست که گرون تره هر روز نباتوضعیت باعث میشه که رد بده آدمآقای دکتر بهم حق بده واقعاًاگه بیست و شیشم و هنوز خطه چشا مناگه هر روز توو ماهم انگار عکس اماممانگار عکس اماممولی‌ برعکس اماممانگار عکس اماممولی‌ برعکس اماممعکس اماممبرعکس اماممانگار عکس امامماین دنیا بی‌ رحم داش نیستش تیله بازیاینو بابا میگه که هست هنوز گیرِ قاضیاین حرفارو ولش بگو چنده فی قاضیبگو غیر از پول قراره به چی‌ بنازیممیگفتن شیر یارو ، شده به شیره راضی‌بعدم رفت توو پنجره انقدر کرد شیشه بازیخلاصه که اوضاع بدجوری شیشه داشیهمینه که هست چهل سالی‌ میشه لاشیمیادمه کسی‌ نمیپرسید حالت رو به راهه یا نیستمثل شبح میگشتم تووی حومه های پاریسسبکو ثبت کردیم ما توو کتاب تاریخکی‌ میگه روزای بد تووی کوله بارِ ما نیستحرفم راست مهم نیست چه چهره ای دارهنگو فحش نده جیدال نگو زشته فیلانهشعر یعنی‌ کلامی که حسو میارهاینی که میشنوی نوترین شعر ایرانِانگار عکس اماممولی‌ برعکس اماممانگار عکس اماممولی‌ برعکس اماممعکس اماممبرعکس اماممانگار عکس امامماقتصاد مقاومت دیانت سیاستیامت ناموس پرست فاحشه ی زیارتیمسئول راسِ کار رئیسِ بی‌ لیاقتیهمه مهمون اجباری این ضیافتیمشاعر رادیکال و شعرایِ نیابتیپرنده پرید و رفت آشیونه نیست راحتیاکثراً برا رسیدن بهش بی طاقتمولی راه نمی ریم و در حال سیاحتیمچند ساله میکشیم درد نمیشیم ولی‌ فارغچون میخوایم بدِ هموخلایق هر چی‌ لایقنمیدونم کجا بودش یکی‌ میگفتهمه غرق میشیم سوراخ بشه وقتی‌ قایقدانشگاه سهمیه ای نابغه ستاره دار وفعالِ محیط زیست میره به کام دار وضحاکِ مهربون زده نقابِ مار وعلی و حوضش و داستانِ ادامه دار و

آهنگ قبلی

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد